Kontakt na služebníky v týmu Alexandra Barkóciho

placeholder

Pošlete své
dotazy a připomínky
služebníkům v týmu
Alexandra Barkóciho.

Na tomto místě je možné poslat odkaz členem týmu, který pomáhá Alexandrovi Barkócimu v jeho službě, přes kterou Bůh přináší lidem osvobození a uzdravení.

UPOZORNĚNÍ

Pro enormní množství mailů, které dennodenně přicházejí na adresu služebníků v týmu Alexandra Barkóciho, prosíme každého, aby si předtím, než nám napíše přes kontaktní formulář nebo jiným způsobem, přečetl všechny odpovědi na často kladené otázky. Najdete je kliknutím na záložku "Otázky", která se nachází nalevo od záložky "Kontakt". Na otázky tam zodpovězeny nebudeme dávat odpověď. Podotýkáme také, že odpovídáme pouze na maily adresované přímo nám, na hromadné maily nepovažujeme za povinnost reagovat.

 
@  
loading...

Několik myšlenek těm kteří touží být uzdraveni nebo osvobození

Cílem naší služby je odstranit duchovní překážky, které brání lidem, aby mohli od Boha přijmout uzdravení a osvobození a žít v důvěrném společenství s Ježíšem Kristem. Proto ti, kteří mají zájem o tuto službu, musí být odhodláni odstranit ze svého života všechno, co není ve shodě s Boží vůlí zjevenou v Božím slově (Bibli).V první fázi služby se přesvědčíme, zda člověk, který potřebuje pomoc, přemýšlí v souladu s Božím slovem, zda nejsou v jeho myšlení takové představy o Bohu, Jeho charakteru, Jeho řízení, které se nezakládají na Božím slově, ale na náboženských tradicích. Boží slovo říká, že lidské tradice ruší, zneplatní Boží slovo, zbavují ho moci (Marek 7, 13), a tím brání tomu, aby Bůh mohl konat v životě člověka. Pokud je člověk otevřený - ať už s naší pomocí nebo samostatně - změnit myšlení a vzdát se všech náboženských tradic, které odporují Božímu slovu, otevře se cesta k tomu, aby Bůh mohl vykonat své uzdravující a osvobozující dílo v jeho životě. Nedílnou součástí tohoto procesu je potřeba činit pokání ze všech hříchů, kterými se člověk provinil vůči Bohu a lidem a odhodlání v budoucnu se stranit těchto hříchů. Pokud o pomoc požádá osoba, která ještě nemá osobní společenství s Ježíšem Kristem, tak ji k tomuto společenství vedeme přes obrácení a znovuzrození vodou a Duchem svatým.

Naším cílem je, aby všichni, kteří chtějí být uzdraveni a osvobození, měli jistotu spasení a byly nejen věřícími, ale i učedníky Ježíše Krista, kteří ho celým srdcem následují. O tomto říká následující verš z Bible, který lze považovat i za motto této služby, a který cituje Ježíšova slova určeno tím, co v Něho uvěřili: "Pokud vy zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky, znáte pravdu a pravda vás vysvobodí. "(Jan 8, 31b-32.)

Naší zkušeností je, že se na Alexandra Barkóciho a jeho služebníků obracejí i tací lidé, kterým jde pouze o uzdravení nebo o vyřešení jiného problému, nemají však v úmyslu skoncovat s hříchy ve svém životě a je očividné, že po uzdravení chtějí žít tentýž život, který žili dosud (a který je většinou zdrojem jejich problémů). Proto je třeba zdůraznit, že služba Alexandra Barkóciho není zaměřena na uzdravování, ale na Pána Ježíše Krista: on byl a je Bohem povolán na zvěstování evangelia, na záchranu těch lidí, kteří neznají osobně Ježíše Krista, proto pokud nedojde v jejich životě k radikální změně, podle Božího slova půjdou do zatracení. Alexander Barkoci není léčitel, ani uzdravovatel, a to samé se vztahuje i na ostatních služebníků. Proto prosíme, aby se na nás obraceli pouze lidé, kteří pokud nejsou spaseni, jsou ochotni své životy odevzdat Pánu Ježíši Kristu; a pokud jsou spaseni, tak jsou ochotni změnit přemýšlení i způsob života , aby se dostali k Bohu blíž a byli schopni vírou převzít co nejvíce z Jeho požehnání, včetně uzdravení.

Také se na nás mnozí lidé obracejí s prosbou, abychom se pomodlili za jejich problém. Zkušenost však ukazuje, že za problémem mnohokrát stojí takové přemýšlení a způsob života, který není ve shodě s Božím slovem. Jelikož jsme přesvědčeni, že by lidem nepomohlo, dokonce by jim uškodilo, kdyby byly jejich problémy vyřešeny a potřeby naplněné aniž brali Boží slovo vážně, prosíme všechny zájemce, aby žádali od nás modlitby pouze v pokud jsou ochotni udělat ve svém myšlení a způsobu života všechny změny, které jsou potřebné k tomu, aby i oni sami měli víru modlit se za své potřeby . Jak se zvykne říkat: naší službou není dávat lidem ryby, ale jejich naučit rybolovu; orientovat je na Ježíše Krista. V známých biblických příbězích o zázračném rybolovu (Lukáš 5, 1-11 a Jan 21, 3-11) úspěch přineslo to, že se učedníci nejen modlili k Bohu za to, aby jim dal ryby, ale hodili sítě přesně tam a přesně tehdy, kde a když jim to řekl jejich Pán, Ježíš.