Často kladené otázky

1. Mohli byste mě informovat o tom, kde a kdy bude sloužit Alexander Barkoci?

O službách Alexandra Barkóciho bohužel nepodáváme informace ani na webové stránce, ani v mailu, protože si to na mnoha místech organizátoři nepřejí. Hlavním důvodem je, že na některé shromáždění přichází tolik lidí, že to způsobuje vážné organizační problémy.

2. Mohli byste mi poskytnout telefonní číslo Alexandra Barkóciho?

Bohužel telefonní číslo Alexandra Barkóciho nemůžeme poskytnout pro velké množství lidí, kteří mu volají. Můžeme však poskytnout telefonní číslo některého z členů jeho týmu, podle povahy problému.

3. Je možné domluvit si setkání s Alexandrem Barkócim?

Kontaktní formulář slouží k navázání kontaktu s členy týmu služebníků, nikoliv však k navázání kontaktu s Alexandrem Barkócim. Bohužel není možné domluvit si přes nás setkání s ním. Je však možné setkat se s některým z členů týmu služebníků.

4. Jakým způsobem je možné požádat o pomoc přímo Alexandra Barkóciho?

Členové týmu služebníků bohužel nemají oprávnění zprostředkovat prosby o pomoc Alexandrovi Barkócimu. Jsme tu na to, abychom pomáhali lidem my, neboť mezi Alexandrem Barkoci a jeho týmem došlo k dělbě práce: Alexander se věnuje především zvěstování evangelia hynoucím a členové jeho týmu se v současnosti věnují především pastoraci a pomáhají lidem, kteří potřebují pomoc v oblasti fyzického nebo duševního zdraví.

5. Je možné vyžádat termín k Alexandrovi Barkócimu?

Bohužel není přes nás možné vyžádat termín k Alexandrovi Barkócimu, avšak dá se přihlásit k členům našeho týmu na službu přes telefon nebo na osobní pastoraci v Komárně.

6. Kde a kdy probíhají osobní pastorace s členy týmu Alexandra Barkóciho?

Osobní pastorace probíhají v domě Alexandra Barkóciho (Majstrovská 17, Komárno) většinou v první neděle v měsíci. V případě nutnosti je možné vybavit i jiný termín.

7. Je možné zúčastnit se shromáždění komárňanského společenství?

Ano, shromáždění komárňanského společenství jsou otevřeny pro kohokoliv. Není třeba účast předem avizovat.

8. Kdy a kde bydlí v Komárně shromáždění?

Ve středu bývá biblická hodina od 18.00 a v neděli bohoslužby od 15.00. Výjimečně (např. v případě svátků jako Vánoce nebo Silvestr) může dojít ke změnám: v takových případech (tj před svátky) je možné mailem požádat o informaci. Adresa shromáždění je Majstrovká 17, Komárno.

9. V jakém jazyce probíhají shromáždění?

Buď v slovenském nebo v maďarském jazyce. Vždy je zajištěn překlad z jednoho jazyka do druhého.

10. Účastní se shromáždění v Komárně i Alexander Barkoci?

Jelikož Alexander Barkoci byl Bohem povolán na zvěstování evangelia v různých zemích Evropy a také jiných kontinentů, většinou není přítomen na bohoslužbách v neděli, s výjimkou první neděle měsíci (až na případy, kdy jeho cesta trvá více než měsíc). Pokud necestuje daleko, ve středu bývá přítomen na biblické hodině, ale ani před shromážděním, ani po něm nelze počítat s tím, že se bude věnovat lidem v oblasti duchovního poradenství. Je však možné vyžádat o termín u některého z členů jeho týmu.

11. Je možné mluvit nebo modlit se s Alexandrem Barkócim před nebo po shromážděních v Komárně?

Většinou taková možnost neexistuje. Rádi však zájemcům pomohou členové týmu Alexandra Barkóciho. Doporučujeme předem se ohlásit přes kontaktní formulář, aby se nestalo, že ani jeden ze služebníků nebude k dispozici

12. Je možné požádat členy týmu přes mail o modlitby?

Je, ovšem pro velké množství takových proseb se obvykle nemodlíme konkrétně za jednotlivé osoby a konkrétní problémy, ale obecně za všechny, kteří se na nás s takovými prosbami obracejí. Těžiště naší služby není na modlitbách samotných, ale na odstraňování překážek, které brání tomu, aby se lidé sami věděli efektivně modlit.

13. Je možné dát se v Komárně pokřtít vodou?

Je to možné. Vodní křest bývá obvykle organizovaný jednou ročně, v srpnu. O přesném datu budeme moci poskytnout informace pravděpodobně koncem června.

14. Jak probíhá v Komárně křest vodou?

Dopoledne o 11:00 probíhá v domě A. Barkóciho (Mistrovská 17, Komárno) vyučování o duchovním významu vodního křtu (záznamy z vyučování z předchozích let je možné prohlédnout si na internetu). Odpoledne probíhá samotné ponoření u řeky Váh. Po křtu se Alexander Barkoci a členové jeho týmu modlí za novokřtěnce i za jejich naplnění se Duchem svatým.

15. Co si třeba vzít s sebou na vodní křest?

Roucha, ve kterých ponoření proběhne, bývají k dispozici. V případě, že by je nebylo dost, je dobré přinést si nějaké lehké, podle možnosti bílé šaty, pokrývající podstatnou část těla. Pod roucho je třeba obléci si spodní prádlo, protože promočené roucho přilne na tělo a prosvítá. Potřebné je mít vlastní ručníky, pantofle a spodní prádlo na převlečení

16. Přijímá Alexander Barkoci pozvání sloužit do sborů?

Závisí to na okolnostech. K tomu, aby zvážil možnost přijít, je třeba, aby dostal poštou oficiální pozvání od vedoucího sboru na adresu: Alexander Barkóci, Majstrovská ul. 17, 945 01 Komárno.

17. Mohou se přes kontaktní formulář přihlásit o pomoc i lidé z jiných církevních společenství (katolického, evangelického, baptistického, letničního, charismatického atd.)?

Ano, mohou. Protože Ježíš Kristus během své pozemské služby nikoho, kdo ho oslovil s prosbou o uzdravení nebo osvobození neodmítl, ani my neodmítáme nikoho a ani nevyžadujeme od nikoho, aby začal chodit do jiného, resp. do našeho společenství. Každého vedeme k tomu, aby čtením, poslechem a studiem Božího slova dennodenně proměňoval své myšlení, aby bylo co nejvíce ve shodě s Božím myšlením tak, jak ho poznáváme z Bible. K tomu je nejednou třeba vzdát se některých církevních tradic, jakož i nebiblických teologických a náboženských přesvědčení.

18. Jak probíhá služba uzdravení nebo osvobození?

Základním principem naší služby je biblické přesvědčení, že Bůh chce, abychom byli zdraví a svobodní od démonických poviazaností. Na druhé straně je však pro něj ještě důležitější, abychom poznali Jeho Syna, a přes něj měli spasení a věčný život. On nechce, aby byli lidé uzdraveni a pak šli zdraví do zatracení. Kromě toho, podle naší víry založené na Božím slově, uzdravování a osvobozování koná samotný Ježíš Kristus. Z těchto důvodů lidi, kteří se ještě vědomě neobrátili k Ježíši Kristu a neodevzdali mu své životy, vedeme do živého společenství s Ním. To je nezbytné i když se pravidelně účastní náboženských obřadů nebo jiných duchovních aktivit v jakémkoliv společenství křesťanů v kostele, sboru, či domácí skupince. Také vedeme lidi k tomu, aby se vzdali všech náboženských tradic, které jsou nebiblické, a které jim brání ve společenství s Ježíšem Kristem, a tím i v uzdravení nebo osvobození.

19. Je možné hovořit s služebníky z týmu přes telefon nebo osobně i vícekrát?

Ano, praxe ukazuje, že v případě závažnějších problémů je třeba počítat is tím, že uzdravení nebo osvobození bude proces, dokonce někdy dlouhodobý.

20. Jak se řeší případy, pokud někdo nemá možnost dostat se domů v nočních hodinách, kdy už nechodí vlaky či autobusy?

Je třeba s tímto problémem počítat, proto každému doporučujeme, aby si přes internet předem zajistil nocleh v některém hotelu nebo penzionu v Komárně.