Často kladené otázky

1. Mohli by ste ma informovať o tom, kde a kedy bude slúžiť Alexander Barkóci?

O službách Alexandra Barkóciho žiaľ nepodávame informácie ani na webovej stránke, ani v maili, keďže si to na mnohých miestach organizátori neželajú. Hlavným dôvodom je, že na niektoré zhromaždenia prichádza toľko ľudí, že to spôsobuje vážne organizačné problémy.

2. Mohli by ste mi poskytnúť telefónne číslo Alexandra Barkóciho?

Žiaľ telefónne číslo Alexandra Barkóciho nemôžeme poskytnúť pre veľké množstvo ľudí, ktorí mu volajú. Môžeme však poskytnúť telefónne číslo niektorého z členov jeho tímu, podľa povahy problému.

3. Je možné dohodnúť si stretnutie s Alexandrom Barkócim?

Kontaktný formulár slúži na nadviazanie kontaktu s členmi tímu služobníkov, nie však na nadviazanie kontaktu s Alexandrom Barkócim. Žiaľ nie je možné dohodnúť si cez nás stretnutie s ním. Je však možné stretnúť sa s niektorým z členov tímu služobníkov.

4. Akým spôsobom je možné požiadať o pomoc priamo Alexandra Barkóciho?

Členovia tímu služobníkov, žiaľ, nemajú oprávnenie sprostredkovať prosby o pomoc Alexandrovi Barkócimu. Sme tu na to, aby sme pomáhali ľuďom my, keďže medzi Alexandrom Barkócim a jeho tímom došlo k deľbe práce: Alexander sa venuje predovšetkým zvestovaniu evanjelia hynúcim a členovia jeho tímu sa v súčasnosti venujú predovšetkým pastorácii a pomáhajú ľuďom, ktorí potrebujú pomoc v oblasti fyzického alebo duševného zdravia.

5. Je možné vyžiadať termín k Alexandrovi Barkócimu?

Žiaľ nie je cez nás možné vyžiadať termín k Alexandrovi Barkócimu, avšak dá sa prihlásiť k členom nášho tímu na službu cez telefón alebo na osobnú pastoráciu v Komárne.

6. Kde a kedy prebiehajú osobné pastorácie s členmi tímu Alexandra Barkóciho?

Osobné pastorácie prebiehajú v priestoroch zhromaždenia - budova Matice Slovenskej v Komárne na prvom poschodí (Nám. M. R. Štefánika 904/6, 945 01 Komárno) väčšinou v prvé nedele v mesiaci. V prípade nutnosti je možné vybaviť aj iný termín.

7. Je možné zúčastniť sa zhromaždení komárňanského spoločenstva?

Áno, zhromaždenia komárňanského spoločenstva sú otvorené pre kohokoľvek. Nie je potrebné účasť dopredu avizovať.

8. Kedy a kde bývajú v Komárne zhromaždenia?

V stredu býva biblická hodina od 18.00 a v nedeľu bohoslužby od 15.00. Výnimočne (napr. v prípade sviatkov ako Vianoce alebo Silvester) môže dôjsť k zmenám: v takýchto prípadoch (t.j. pred sviatkami) je možné mailom požiadať o informáciu. Adresa zhromaždenia je Dom Matice Slovenskej, Nám. M. R. Štefánika 904/6, 94501 Komárno.

9. V akom jazyku prebiehajú zhromaždenia?

Buď v slovenskom alebo v maďarskom jazyku. Vždy je zabezpečený preklad z jedného jazyka do druhého.

10. Zúčastňuje sa zhromaždení v Komárne aj Alexander Barkóci?

Keďže Alexander Barkóci bol Bohom povolaný na zvestovanie evanjelia v rôznych krajinách Európy a aj iných kontinentov, väčšinou nie je prítomný na bohoslužbách v nedeľu, s výnimkou prvej nedele mesiaci (až na prípady, keď jeho cesta trvá viac ako mesiac). Ak necestuje ďaleko, v stredu býva prítomný na biblickej hodine, ale ani pred zhromaždením, ani po ňom nemožno počítať s tým, že sa bude venovať ľuďom v oblasti duchovného poradenstva. Je však možné vyžiadať o termín u niektorého z členov jeho tímu.

11. Je možné hovoriť alebo modliť sa s Alexandrom Barkócim pred alebo po zhromaždeniach v Komárne?

Väčšinou takáto možnosť neexistuje. Radi však záujemcom pomôžu členovia tímu Alexandra Barkóciho. Odporúčame dopredu sa ohlásiť cez kontaktný formulár, aby sa nestalo, že ani jeden zo služobníkov nebude k dispozícii.

12. Je možné požiadať členov tímu cez mail o modlitby?

Je, avšak pre veľké množstvo takýchto prosieb sa zvyčajne nemodlíme konkrétne za jednotlivé osoby a konkrétne problémy, ale všeobecne za všetkých, ktorí sa na nás s takýmito prosbami obracajú. Ťažisko našej služby nie je na modlitbách samotných, ale na odstraňovaní prekážok, ktoré bránia tomu, aby sa ľudia sami vedeli efektívne modliť.

13. Je možné dať sa v Komárne pokrstiť vodou?

Je to možné. Vodný krst býva zvyčajne organizovaný raz ročne, v auguste. O presnom dátume budeme môcť poskytnúť informácie pravdepodobne koncom júna.

14. Ako prebieha v Komárne krst vodou?

Doobeda o 11:00 prebieha v dome A. Barkóciho (Majstrovská 17, Komárno) vyučovanie o duchovnom význame vodného krstu (záznamy z vyučovaní z predchádzajúcich rokov je možné pozrieť si na internete). Poobede prebieha samotné ponorenie pri rieke Váh. Po krste sa Alexander Barkóci a členovia jeho tímu modlia za novokrstencov aj za ich naplnenie sa Svätým Duchom.

15. Čo si treba zobrať so sebou na vodný krst?

Rúcha, v ktorých ponorenie prebehne, bývajú k dispozícii. V prípade, že by ich nebolo dosť, je dobré priniesť si nejaké ľahké, podľa možnosti biele šaty, pokrývajúce podstatnú časť tela. Pod rúcho je potrebné obliecť si spodnú bielizeň, keďže premočené rúcho priľne na telo a presvitá. Potrebné je mať vlastné uteráky, šľapky a spodnú bielizeň na prezlečenie.

16. Prijíma Alexander Barkóci pozvania slúžiť do zborov?

Závisí to od okolností. K tomu, aby zvážil možnosť prísť, je potrebné, aby dostal poštou oficiálne pozvanie od vedúceho zboru na adresu: Alexander Barkóci, Majstrovská ul. 17, 945 01 Komárno.

17. Môžu sa cez kontaktný formulár prihlásiť o pomoc aj ľudia z iných cirkevných spoločenstiev (katolíckeho, evanjelického, baptistického, letničného, charizmatického atď.)?

Áno, môžu. Keďže Ježiš Kristus počas svojej pozemskej služby nikoho, kto ho oslovil s prosbou o uzdravenie alebo oslobodenie neodmietol, ani my neodmietame nikoho a ani nevyžadujeme od nikoho, aby začal chodiť do iného, resp. do nášho spoločenstva. Každého vedieme k tomu, aby čítaním, počúvaním a štúdiom Božieho slova denno-denne premieňal svoje myslenie, aby bolo čo najviac v zhode s Božím myslením tak, ako ho spoznávame z Biblie. K tomu je neraz potrebné vzdať sa niektorých cirkevných tradícií, ako aj nebiblických teologických a náboženských presvedčení.

18. Ako prebieha služba uzdravenia alebo oslobodenia?

Základným princípom našej služby je biblické presvedčenie, že Boh chce, aby sme boli zdraví a slobodní od démonických poviazaností. Na druhej strane je však pre Neho ešte dôležitejšie, aby sme poznali Jeho Syna, a cez Neho mali spasenie a večný život. On nechce, aby boli ľudia uzdravení a potom šli zdraví do zatratenia. Okrem toho, podľa našej viery založenej na Božom slove, uzdravovanie a oslobodzovanie koná samotný Ježiš Kristus. Z týchto dôvodov ľudí, ktorí sa ešte vedome neobrátili k Ježišovi Kristovi a neodovzdali mu svoje životy, vedieme do živého spoločenstva s Ním. To je nevyhnutné aj vtedy, ak sa pravidelne zúčastňujú náboženských obradov alebo iných duchovných aktivít v akomkoľvek spoločenstve kresťanov v kostole, zbore, či domácej skupinke. Tiež vedieme ľudí k tomu, aby sa vzdali všetkých náboženských tradícií, ktoré sú nebiblické, a ktoré im bránia v spoločenstve s Ježišom Kristom, a tým aj v uzdravení alebo oslobodení.

19. Je možné hovoriť so služobníkmi z tímu cez telefón alebo osobne aj viackrát?

Áno, prax ukazuje, že v prípade závažnejších problémov je potrebné počítať aj s tým, že uzdravenie alebo oslobodenie bude proces, dokonca niekedy dlhodobý.

20. Ako sa riešia prípady, ak niekto nemá možnosť dostať sa domov v nočných hodinách, keď už nechodia vlaky či autobusy?

Je potrebné s týmto problémom počítať, preto každému odporúčame, aby si cez internet dopredu zabezpečil nocľah v niektorom hoteli alebo penzióne v Komárne.