Alexander Barkóci

Narozen 1955
Komárno / Slovenská republika.
Manželka Zuzana. Šest dĕtí.

Vyrostl v křestanské rodinĕ. Ve vĕku 15 let se rozhodl následovat Pána Ježíše. Prožil odpuštĕní svých hříchů a zasvĕtil svůj život Bohu.

V 70-ých letech mu nebylo na Slovensku umožnĕno theologické studium, proto se začal nejdříve učit ve strojírenství. Pracoval potom mimo jiné jako mistr odborného výcviku a mél na starosti nékolik dílen.

V roce 1988 byl povolán do služby kazatele v babtistické církvi na Slovensku. Tuto službu zastával 15 roků. V této dobĕ absolvoval theologický seminář v Budapešti. Bůh mu dal schopnost sloužit také v maďarské řeči.

Potom přijal povolání ke službĕ svobodného evangelisty.
Od té doby spočívá jeho služba ve zvĕstování slova Božího a v osobní duchovní službĕ v četných zemích světa.
Mnoho lidí prožilo tak radu a pomoc a našlo v Ježíši Kristu smysl svého života.

Informace a kázání v různých jazycích v internetu: www.barkoci.com

Od roku 2006 je Alexander Barkoci jako evangelista a duchovní poradce spolupracovníkem Nadace Nadĕje bez hranic (Stiftung Hoffnung ohne Grenzen).

Učel nadace je podporování křestanské víry a láska k bližnímu. Více informaci v internetu: Stiftung Hoffnung ohne Grenzen.